Boşanma Davalarında Yetkili Mahkeme Meselesi

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 167. Maddesi “Boşanma veya ayrılık davalarında yetkili mahkeme, eşlerden birinin yerleşim yeri veya davdan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir” demektedir.

Bu kanun maddesine göre boşanma kararı olan taraf boşanma davasını açarken hangi yer mahkemesinde boşanma davasını açabileceğini belirleme konusunda seçimlik hakka sahiptir.

Davacı, boşanma davasını dilerse boşanmak istediği eşinin yerleşim yerinde yani ikametgahında veya son defa 6 aydan beri eşi ile birlikte oturduğu yer mahkemesinde açabileceği gibi, eğer kendisi yerleşim yerini yani ikametgahını değiştirmiş ise bu yer mahkemesinde de açabilir.

Boşanmak isteyen eş, boşanmak istediği eşi ile birlikte ikamet ettiği yerden boşanma davası açmadan önce ayrılmış ve ikametgahını başka bir yere taşımız ise bu durumda boşanma davasını yeni tesisi etmiş olduğu ikametgahının bulunduğu yerde de açabilir.

Bu durumu bir örnek ile açıklamak istersek; boşanma davası açmak isteyen kadın, dava açacağı kocası ile birlikte ikamet ettiği Isparta ilinden ayrılarak, Antalya iline gelmiş olsa ve Antalya'da yeni bir ikamet tesis etse, bu durumda açacağı boşanma davasını Antalya'da da açabilir.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 06.06.2007 tarih ve 2007/2-331 E. 2007/332 K. Numaralı kararı ile, davacı kadının koca evini terk edip, başka bir ilde ikamet eden baba evinde oturmaya başlaması halinde, kadının üzerine kayıtlı bir taşınmazı bulunmaması, hayatın olağan akışı gereği sığınabileceği ve yerleşebileceği başkaca yerinde olmaması, başkaca bir ev açıp mevcut şartlarda hayatını idame ettirmesinin mümkün olmaması” nedenleriyle boşanma davasını sığındığı baba evinin bulunduğu ilde açabileceğini karara bağlamıştır.

Bu düzenleme ile, maddi durumu yerinde olmayan, her hangi bir gelire sahip bulunmayan kadın, kocasının ikamet ettiği ilde boşanma dava açmak ve ikamet yeri farklılığı nedeniyle doğacak ek masrafları ödemek mecburiyetinden kurtarılmıştır.

Boşanmak isteyen bir tarafın şu anda Antalya ilinde yaşadığı ve Antalya'da yerleşim yeri tesisi ettiği durumlarda, eşi ile son defa 6 ay müddetince birlikte ikamet ettiği bir başka ilde dava açmak yerine Antalya'da boşanma davası açma imkanı bulunmaktadır.