Evi Terk Eden Eşe Karşı Boşanma Davası

EVİ TERK EDEN EŞE KARŞI BOŞANMA DAVASI

Evi terk eden eş karşı açılacak boşanma davasının dava açılış şartları Türk Medeni Kanunu'nun 164. Maddesinde açık ve tereddüde yer vermeyecek bir şekilde açıklanmıştır.

TMK. 164. Maddesinde;

Eşlerden biri, evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek maksadıyla diğerini terk ettiği veya haklı bir sebep olmadan ortak konuta dönmediği takdirde ayrılık, en az altı ay sürmüş ve bu durum devam etmekte ve istem üzerine hakim veya noter tarafından yapılan ihtar sonuçsuz kalmış ise; terk edilen eş, boşanma davası açabilir. Diğerini ortak konutu terk etmeye zorlayan veya haklı bir sebep olmaksızın ortak konuta dönmesini engelleyen eş de terk etmiş sayılır.

Davaya hakkı olan eşin istemi üzerine hakim veya noter, esası incelemeden yapacağı ihtarda terk eden eşe iki ay içinde ortak konuta dönmesi gerektiği ve dönmemesi halinde doğacak sonuçlar hakkında uyarıda bulunur. Bu ihtar gerektiğinde ilan yoluyla yapılır. Ancak, boşanma davası açmak için belirli sürenin dördüncü ayı bitmedikçe ihtar isteminde bulunulamaz ve ihtardan sonra iki ay geçmedikçe dava açılamaz.

Şekline ifade edilen evi terk nedeniyle açılacak boşanma davasında davanın usulüne uygun açılabilmesi için bazı yasal sürelere uyulmak zorunda olunduğu görülebilmektedir.

Buna göre terk edilen eşin, evi terk eden eşe TMK 164. Maddesine istinaden “Evi Terk” nedeniyle boşanma davası açabilmesi için;

  1. Evi terk eden eşin, evlilikten doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek kastıyla haksız bir şekilde evi terk etmesi;
  2. Evi terk tarihinden itibaren en az 4 aylık sürenin geçmiş olması,
  3. Geçen 4 ay ter süresinin dolmasından sonra Aile Mahkemesi Hakimi veya Noter aracılığı ile yasaya ve usule uygun bir “Eve Geri Dön” ihtarnamesinin gönderilmesi,
  4. Evi terk eden eşin, eve geri dönebilmesi için gerekli olan seyahat ve ihtiyaç masraf tutarının evi terk eden eşe kapıda teslim yöntemi gönderilmesi,
  5. Eve Geri Dön ihtarnamesinin evi terk eden eşe tebliğinden itibaren de en az 2 aylık sürenin geçmiş olması gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen şartların yerine getirilmiş olması kaydı ile terk edilen eş, evi terk eden eşe karşı TMK. 164. Maddede belirtilen evi terk nedeniyle boşanma davasını açabilecektir.

Evi terk nedeniyle açılmış boşanma davasının boşanma ile sonuçlanabilmesi için TMK.164. maddede belirtilen şartların yerine getirilmiş olması tek başına yeterli olmayıp aynı zamanda evi terk eden eşin, evi terk ederken haklı bir gerekçeye dayanmadığının ve sırf evlilik birliğinin gerektirdiği yükümlülükleri yerine getirmemek için evi terk ettiğinin de tanıklar ve diğer deliller ile mahkemede kanıtlanması gerekecektir.

Evi terk nedeniyle açılan boşanma davaları da Antalya Boşanma Davaları içinde önemli bir yer tutmaya başlamıştır. Ancak Antalya Boşanma Avukatıolarak belirtmek isteriz ki, evi terk olayı çoğu zaman evlilik birliği içinde yaşanan şiddetli geçimsizlik vakaları nedeniyle gerçekleştiğinden aslında birçok evi tek nedeniyle açılması gereken boşanma davası daha çok şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davası olarak açılmakta ve bu iki boşanma dava sebebi bir birine karıştırılmaktadır.