Hukuksal Hizmetlerimiz

Hukuk hepimize lazım...

7 milyar nüfusa doğru hızla giden ve insan ilişkilerinin çok yoğun yaşandığı dünyamızda, gerek özel hayatımızda ve gerekse iş yaşamımızda hukuki sorunlar ile karşılaşmamamız neredeyse imkansız bir hal almıştır. İhtilafların çözümünde mahkemeye başvurulması hukuksal sorunların giderilmesi için bir yöntem olmakla beraber, zamanın para olduğu çağımızda arzu edilen, sorunların mahkeme aşamasına gelinmeden uzlaşma yoluyla çözümlenebilmesidir.

Egin Hukuk Bürosu aşağıdaki sayfalarda tek tek belirttilen hukuk dallarında gerek mahkeme öncesi danışmanlık görevini, gerekse mahkeme esnasındaki avukatlık görevini sizler ve şirketleriniz adına üstlenmektedir.

Ceza Hukuku

Ceza hukuku, toplumsal yaşam içerisinde suç olarak belirlenmiş eylemleri ve bu eylemlerin gerçekleştirilmesi durumunda verilecek cezaları belirleyen hukuk dalıdır. Büromuz ceza hukuku ...

Devamı »

İcra Hukuku

İcra hukuku, mahkemelerden alınan mahkeme ilamlarının, mahkeme ilamı niteliğindeki noter tasdikli kesin borç ikrarı içeren sözleşmeler ile belgeli veya belgesiz alacakların takip ve tahsili ...

Devamı »

Tazminat Hukuku

Tazminat hukuku, kusur içeren gerek hukuksal eylemlerden, ve gerekse haksız fiillerden dolayı uğranılan maddi ve manevi zararların tespiti ve doğan zararların tazmin edilmesi istemlerini ...

Devamı »

İş Hukuku

İş hukuku, çalışanlar ile iş verenler arasındaki hizmet ilişkisinin başından sonlanmasına kadar geçen süreç içerisinde oluşabilecek hukuksal ihtilafları ve çözüm yollarını düzenleyen hukuk ...

Devamı »

Ticaret Hukuku

Ticaret hukuku tacirler arasındaki ticari ilişkiler nedeniyle veya direk niteliği gereği ticari hayat ve ilişkiler ile ilgili olan konularda yaşanacak hukuksal ihtilafların çözümünü düzenleyen ...

Devamı »

Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul hukuku genel olarak kişilerin gayrimenkuller üzerindeki mülkiyet haklarını ve buna bağlı bir çok konuyu düzenleyen hukuk dalıdır. Büromuz gayrimenkul hukuku kapsamında; ...

Devamı »

Şahıs Hukuku

Şahıs hukuku, gerçek ve tüzel şahısların medeni hukuk anlamında sahip oldukları hakları belirleyen ve bu hakların ihlali durumunda nasıl korunacağını düzenleyen hukuk dalıdır. Büromuz ...

Devamı »

Miras Hukuku

Miras hukuku, vefat eden kişinin geride bıraktığı ve tereke olaraka adlandırılan mallarının paylaşımı kurallarını düzenleyen hukuk dalıdır. Büromuz miras hukuku kapsamında; 1. ...

Devamı »

Aile Hukuku

Aile toplumun çekirdeğini oluşturan, toplumsal yaşam içerisinde büyük öneme haiz bir birliktir. Medeni Kanun tarafından özel olarak düzenlenmiş aile hukuku, aile bünyesinde yaşanabilecek bir ...

Devamı »